24.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 24.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изменение на действащ ПУП-ПРЗ за ПИ 35033.15.213 и ПИ 35033.15.214, местност „Лалето”, землище на гр. Каблешково, община Поморие, състоящо се в обособяване на 35 броя УПИ за строителство на вилни сгради, 1 УПИ с отреждане „за ТП и озеленяване” и 1 УПИ с отреждане „за КОО и басейн”, с възложител: „Айсланд Доор Пропърти” ЕООД
  2.  „Изменение на действащ ПУП-ПРЗ за ПИ 007038, местност „Стопански двор”, ПИ 009130, ПИ 009131 и ПИ 009132, местност  „До село”, землище с.Александрово, община Поморие, състоящо се в обособяване на 35 броя УПИ за строителство на вилни сгради, 1 УПИ с отреждане „за ТП и озеленяване” и 1 УПИ с отреждане „за КОО и басейн”, с възложител: „Айсланд Доор Пропърти” ЕООД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие