24.03.2017

Конкурс за длъжността Мл. експерт „Контролно-ревизионна дейност и събиране” в община Поморие

На основание Заповед № РД-16- 297 /21 .03.2017 г. на Кмета на Община Поморие, Общинска администрация – гр. Поморие

                                                                        О Б Я В Я В А:

 Конкурс  за длъжността: 1 бр. Младши експерт„ Контролно-ревизионна дейност и събиране” в Дирекция „Приходи местни данъци и такси” в Община Поморие.

1. Вид правоотношение – трудово, като с одобрения кандидат се сключва трудов договор със срок за изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя при спазване изискванията на чл. 107а от Кодекса на труда.

2. Кратко описание на длъжността младши експерт „Контролно-ревизионна дейност и събиране”, съгласно длъжностната характеристика:

Младши експерт “КРДС“ извършва контрол за спазване на разпоредбите на ЗМДТ, контрол върху декларираните данни по данъчните декларации и др. документи.

Основните и преки задължения на младши експерт “КРДС“ включват:

– обработва данъчни декларации и документи ;

– установява задължения по реда на ДОПК;

– установяване на административни нарушения по ЗМДТ и ДОПК и наредби на Общински съвет;

3. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността – кандидатите за заемане на длъжността трябва:

а) да са дееспособни лица;

б) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

в) да имат завършено висше икономическо образование бакалавър или по-високо с икономическа насоченост;

г) професионален опит-не се изисква;

д) да притежават  компютърна грамотност;

е) да е запознат с нормативните документи касаещи длъжността –ЗМДТ, ДОПК, ЗАНН и др.

ж) комуникационни умения и умения за работа в екип;

4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) автобиография европейски образец;

в) заверено от кандидата копие „Вярно с оригинала” от документи:

–  за придобитото образование;

– за придобити допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);

– удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако кандидата притежава такъв);

г) декларация от кандидата по образец;

Документите следва да се подават в срок от дата на публикуване на обявата до 07.04.2017 г. (включително) в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 5, Център за административно обслужване, Деловодство всеки работен ден от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с примерна длъжностна характеристика за длъжността.

5.Начин на провеждане на конкурсната процедура

а) конкурсна ще се проведе на три етапа:

– първи етап – по документи;

– втори етап – провеждане на тест

– трети етап интервю-събеседване

б) до участие втори и трети етап ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

6. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността: от 460 лв. до 1100лв.

7. Списъците и други съобщения във връзка с провеждането на подбора да се обявяват на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и във фоайето на Община Поморие (включително и в Центъра за административно обслужване), с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

Изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ за попълване.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ :

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/