24.03.2017

Обявление по ЗУТ от 24.03.2017 г.

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на:
Андон Методиев Атанасов
с административен адрес:
ул. „Марица” № 28, гр.Поморие

На основание §127, ал.5 от ЗИД на ЗУТ, Ви съобщаваме, че за обект: „Преустройство на използваема тераса на последен етаж”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI698, кв.10 по регулационния план на гр.Поморие е издаден Мотивиран отказ за издаване на Акт за узаконяване на Главния архитект на Община Поморие

Мотивираният отказ се намира в Дирекция СУТОСУП, е-т.ІІ, стая   № 25 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9.30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване, пред Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол чрез Община Поморие по реда на  чл.216 ал.4 от ЗУТ.