23.03.2017

Съобщение за за инвестиционни предложения от 23.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за„Изграждане на масивна ограда в ПИ 57491.18.704, местност „Кошарите”, землище на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Симеон Руменов Илиев.

Отдел УТООС

Община Поморие