23.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 23.03.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1.“ Монтаж на ново комбинирано с разпределителна част електромерно табло на фасада на съществуващ ТП „Стопански двор”, находящ се в ПИ №018012, стопански двор с.Страцин, община Поморие, Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4X185 SM mm2от ТНН на ТП „Стопански двор“ до ново комбинирано с разпределителната част електронно табло”, с възложител: ЕВН Електроразпределение ЕАД, КЕЦ Поморие;

2.“ Монтаж на ново електромерно табло на границата на ПИ №064013 по плана на с. Каменар, община Поморие” , с възложител: ЕВН Електроразпределение ЕАД, КЕЦ Поморие;

3.“Външно ел.захранване на жилищна сграда с гаражи в ПИ 57491.501.290 (УПИ ХХІ -5199,кв.252) по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител ЕВН Електроразпределение ЕАД, КЕЦ Поморие;

4.“ Монтаж на ново електромерно табло на границата на ПИ 57491.507.299 по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: ЕВН Електроразпределение ЕАД;

5.“Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ІІ-81, кв.9 по плана на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: ЕВН Електроразпределение ЕАД

6.“Външно ел.захранване на кафе-сладкарница в ПИ 35033.501.1135 ( УПИ ХХVІІІ-1109,кв.86) по КККР на гр. Каблешково, община Поморие” с възложител: ЕВН Електроразпределение ЕАД;

7.  „Изграждане на двадесет еднофамилни жилищни сгради в имот № 57491.18.636 местност „Кошарите”, землище на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Проект 7” ООД.

Отдел УТООС

Община Поморие