23.03.2017

Индикативна годишна работна програма на МИГ Поморие

Проектът на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на МИГ Поморие е приет и очаква да получи окончателно одобрение от Управляващия Орган на оперативните програми.

Първите мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за прием на проекти, се очакват да бъдат отворени както следва: 

Месец септември – Мярка 4
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 

Месец октомври – Мярка 3
“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 

Месец ноември – Мярка 1
„Инвестиции в земеделски стопанства”.

През месец декември ще бъде отворена Мярка 9
“Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, в т.ч. роми, мигранти и др.” от Оперативна Програма Развитие на Човешките ресурси.

Приемът на проектни предложения по гореспоменатите мерки ще бъде 3 месеца, считано от началната дата на обявяване на съответната процедурата.

Останалите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие ще отворят през 2018 г. Графикът за прием на проекти по тези мерки ще бъде публикуван до 30 ноември 2017 г.

Изпълнението на Стратегията ще продължи до пълното усвояване на средствата по Оперативните Програми и се очаква да приключи през 2023 г.

Индикативния график за прием на проекти през 2017 г., може да се намери в раздел „Стратегия МИГ Поморие” на интернет страницата на МИГ-Поморие: www.mig-pomorie.eu.

Допълнителна информация и образци на документи ще бъдат публикувани след получаване на указания от управляващите органи на програмите, включени в Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“, за реда по който ще бъдат приемани, разглеждани и оценявани проектите.