23.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 23.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на надстройка на етаж от жилищна сграда в ПИ 57491.503.444 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: Недялка Стойкова Касабова.

Отдел УТООС

Община Поморие