22.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 22.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Направа на ограда, съгласно конструктивно становище и проект АС, в УПИ VІ-52 и УПИ VІІ-52, масив 10 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „РУС БУЛ ГРУП 2014” ЕООД.

Отдел УТООС

Община Поморие