17.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 17.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на нова селскостопанска сграда за съхранение на бадеми и селскостопанска техника, навес, нова административно-битова сграда, резервоари за вода, фотоволтаични панели до 30 kW, пречиствателни станции в ПИ № 005320, както и капково напояване в ПИ 005233, №005297, №005321, №005261 в м. „Бадемите”, землище на с.Порой, община Поморие”, с възложител: ЗП Драгомила Миланова Станкова-Вълканова”.

Отдел УТООС

Община Поморие