17.03.2017

Конкурс за Медицинска сестра в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

Без име

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0071-C001 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в изпълнение на Дейност 4 „Подбор и обучение на персонал на Центъра”

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЧРЕЗ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

за следното свободно работно място: Медицинска сестра – 1 (един) брой при непълно работно време – 4 (четири) часов работен ден.

І. Изисквания за заемане на длъжността при провеждане на подбора:

  1. Описание на длъжността:

1.1. разработва съвместно с директора, психолога и рехабилитатора ежемесечни графици за предоставяне на социални услуги на всеки потребител;

1.2. поддържа връзки с потребителите и техните близки, както и с личния лекар по отношение здравословното състояние на потребителите;

1.3. участва в комисии (в ключително при определяне на потребителите на услугите и техните специфични потребности), анкети и проверки по домовете на потребителите;

1.4. участва в изготвянето и актуализирането на индивидуалните оценки на потребителите и разработването на индивидуални планове в рамките на своите кометентности;

1.5. попълва и поддържа регистър на досиетата на потребителите по отношение на медицинската документация;

1.6. извършва необходимите манипулации в Центъра и при необходимост в домашни условия: поставяне на инжекции (подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни), обработка на рани, измерване на пулс и кръвно налягане и други;

1.7. съвместно с рехабилитатора провежда обучение за ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване при необходимост;

 1.8. подпомага с консултации дейността на личните асистенти при настаняване на потребител на услугата в болница;

  1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. образование:

а) специалност „Медицинска сестра”;

б) минимална образователно-квалификационна степен – съгласно изискванията на Закона за здравето, както и  чл. 5, ал. 1 и § 3 от ПЗР  от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

2.2.  минимален професионален опит – не се изисква.

2.3.  компютърни умения – Microsoft Word и Excel;

2.4. изисквания и компетентности: комуникативност, издръжливост на напрегната работа и стрес, ориентираност към потребителя;

2.5. да познават законодателството в областта на социалната сфера, както и актуалните Методики в тази област.

ІІ. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец, който може да се получи на място в Център за административно обслужване с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5);
  2. Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);
  3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо като изискване за съответната длъжност);
  4. Автобиография (свободен текст);
  5. Нотариално заверено пълномощно (в оригинал), ако документите не се подават лично от кандидата.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурсната процедура

Подборът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю-събеседване.

До участие в интервю-събеседване се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

 Интервюто-събеседване ще включва  въпроси от областта на: социалната сфера, актуалните Методики в тази област, както и въпроси от областта на професионалната компетентност за всяка длъжност.

ІV. Документите по т. ІІ следва да се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 04.04.2017 г. включително в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 5, Център за административно обслужване, Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с примерна длъжностна характеристика за длъжността.

  1. Трудово правоотношение

С одобрените кандидати ще се сключи срочен трудов договор за срока на действие на услугата по проекта – срок до 01.09.2017 г.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и във фоайето на Община Поморие, ул. „Солна”№ 5.

гр. Поморие

03.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.002-0071-C001 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Поморие носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.