17.03.2017

Конкурс за длъжността „Старши Юрисконсулт” в отдел „Административно и информационно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-279/15.03.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 1. За длъжността „Старши Юрисконсулт” в Отдел „Административно и информационно обслужване”, към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” при Община Поморие.
 2. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: – Висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: – Магистър;

– професионален опит: – 1 (една) година или наличие на V младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

–  висше юридическо образование;

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word,  Excel/, Internet;

– компетентности, свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността на отдел АИО, както и даване становища по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове;

 1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю

До участие до писмения тест да се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто да се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те следва да се  уведомят чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако същите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

 1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на V младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на “Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна“ № 5 в 12 дневен срок след публикуване на обявата до 28.03.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

 1. Описание на длъжността:
 • Осъществява процесуално представителство на Община Поморие при постановяване административни актове в областта на административното обслужване на гражданите и юридическите лица, изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми свързани с дейността на общинската администрация. Подготвя предварителни проекти на юридически документи. Подпомага работата на Директор на Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” (ПНИАО) и Началник отдел „Административно и информационно обслужване”(АИО).
 • Изготвяне проекти на индивидуални административни актове и на договори;
 • Проверка за законосъобразно приложение на нормативната уредба, свързана с дейността на отдел АИО и даване становища по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове;
 • Участие в разработването на вътрешните актове на Община Поморие – наредби, инструкции, заповеди и др., както и в комисии (постоянни и временни), назначени със Заповед на Кмета на Община Поморие, във връзка с функционирането на общинска администрация;
 1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1150 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от  тук : Декларация, Заявление

 

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие