17.03.2017

Конкурс за длъжността Гл. експерт „Контролно – ревизионна дейност и събиране” към Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-278/15.03.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  1. За длъжността Главен експерт „Контролно – ревизионна дейност и събиране” към Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие.
  2. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: – Висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: – Бакалавър;

– професионален опит: – 2 (две) години или наличие на IV младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

–  висше икономическо образование;

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word,  Excel/, Internet;

– компетентности, свързани с познаване и прилагане на Закон за местните данъци  такси (ЗМДТ), Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Административнопроцесулания кодекс.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю

До участие до писмения тест да се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто да се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те следва да се  уведомят чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако същите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на IV младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на “Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна“ № 5 в 12 дневен срок след публикуване на обявата до 28.03.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Описание на длъжността:
  • Контрол върху декларираните данни по данъчните декларации и други подавани документ. Установяване на административни нарушения по Закон за местните данъци и такси, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и Наредбите на Общински съвет – Поморие;
  • Извършване на проверки за установяване на факти и обстоятелства, извършване насрещни проверки и проверки по делегация, извършване на по прихващане връщане, извършване на проверки по търговски, туристически и други обекти.
  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1200 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от  тук : Декларация, Заявление

 

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие