17.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 17.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда и жилищна сграда в ПИ 00833.5.458, гр. Ахелой, община Поморие, сългласно влязъл в сила ПУП със Заповед № РД-16-197/13.04.2004г.”, в съзложител: Александър Драганов Хараламбов
  1. „Изграждане на жилищна сграда  в ПИ 00833.5.456 в землището на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Атанас Николов Дросев
  1. „Изграждане на масивна ограда в част от ПИ 003108, парцел IV-108, местност „Парниците” в землището на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: „Миниленд” ООД
  1. „Изграждане на масивна ограда в ПИ 003041, местност „Парниците” в землището на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: „Миниленд” ООД
  1. „Изграждане на масивна ограда в ПИ 003064, местност „Парниците” в землището на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: „Миниленд” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие