17.03.2017

Стартира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

ДСП – Поморие уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД 01-130/17.02.2017 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ) със срок на действие до 31.12.2017 г.

През 2017 г. НП АХУ ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности, отговорност на ДСП Поморие:

20130718093900logo-framarДейност „Личен асистент“, по която ще се осигурява заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

Дейност „Помощник – възпитател“, чрез която ще се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

В тази връзка ви предоставяме следната информация:

За включване в Дейност „Личен асистент“ могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица, както и безработни, полагащи грижи, изведени от специализирани институции или резиденден тип услуги лица или деца с увреждания. Кандидати за включване в дейността, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:

  • Лица с 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Деца до 18 годишна възраст, имащи трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Лица или деца, които са изведени от специализираните институция за лица с увреждания.

За включване в дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват също безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 или над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.

Кандидатите за включване в дейността като „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ подават по настоящ адрес заявление – декларация за включване в дейности „Личен асистент“ или „Помощник-възпитател“ по образец. Кандидатите депозират и Заявление – декларация за наличие на условия за включване в програмата.

Кандидатите за потребители на дейността „Личен асистент“, както и лицата, представляващи  деца, имащи необходимост от дейността „Помощник-възпитател“ за подпомагане на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие депозират в ДСП по настоящ адрес заявление-декларация за наличие на условия за включване в съответните дейности по образец.

Въз основа на подадените документи Комисия от двама социални работници извършва комплексна оценка в дома на лицата и изготвя социални доклади с предложение за включване или отказвaне включването в Програмата.

Директорът на ДСП се произнася със заповед за включване или отказване включването в НП АХУ през 2017 г. по депозираните от кандидатите заявления – декларации. Одобрените кандидати за „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ следва да бъдат уведомени, че:

-когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички лица, отговарящи на условията, включването в Програмата е осъществява по реда на подаване на заявлението -декларация; сключването на трудовите договори и назначаването на длъжност „личен асистент“и „помощник-възпитател“ се осъществява след получаване на индивидуални насочващи писма от ДБТ.

В съответствие с методологията по НКПД за длъжността „помощник-възпитател“ необходимото образователно ниво на кандидатите е завършено средно образование или придобито право на явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Кандидатите, които отговарят на условията за отпускане на месечна социална помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП, могат да подадат заявление – декларация Приложение 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗСП и при изпълнени условия за достъп  да бъдат подпомагани с месечна помощ до назначаването им по НП АХУ, като се приложи съответната процедура по ППЗСП.