16.03.2017

Обявление по ОВОС от 16.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС ),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на блокова оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 57491.10.409, изграждане на складова постройка в поземлен имот с идентификатор 57491.10.393, находящи се в местност „Голям Герен”, землището на гр. Поморие, област Бургас и създаване на система за капково напояване, мъглуване, общи нужди и растителна защита”, с възложител: „Д и Д Лазарови” ООД

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.