14.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на открит паркинг за 2 броя леки автомобили в ПИ с идентификатор 57491.13.87 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Павел Пламенов Спасов.

отдел УТООС

Община Поморие