14.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на уличен водопровод и канал за нуждите на строителство в имот №2660 по плана на гр. Поморие /57491.509.16 по КККР на гр.Поморие/, община Поморие”, с възложител: Андон Методиев Атанасов.

отдел УТООС

Община Поморие