14.03.2017

Съобщение по ЗУТ от 14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-14/17.01.2017г, за Разрешение за строеж №282/17.01.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: Дървен навес” В УПИ ХІІ-1205, кв.85 по плана на гр.Поморие, Община Поморие, съобщава на Мария Николова Казакова, Кирил Атанасов Тонозлиев и Невена Иванова Лилкова  като  съседи и  заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30 ч. до 12,00 ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 14.03.2017г.