13.03.2017

Заповед №РД-16-258 Поморие, 13.03.2017г.

З А П О В Е Д
№РД-16-258
Поморие,13.03.2017г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД-16-219/27.02.2017г. на кмета на Община Поморие , издадена в изпълнение на изпълнение на Решения №379/13.12.2016г., №437/31.01.2017г., №438/31.01.2017г. на Общински съвет гр.Поморие и във връзка със Заявление вх.рег.№94П-939-1/08.03.2017г.

НАРЕЖДАМ

Отменям т.15 от Заповед №РД-16-219/27.02.2017г., с която е открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, а именно:
Помещение – за лекарски кабинет или аптека на площ от 42 кв.м, находящо се в сграда публична общинска собственост, построена в УПИ XIII/тринадесет/, кв.6/шест/ по плана на с.Гълъбец, актувана с АОС№338/25.08.1999г. с начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
Настоящата Заповед да се обяви по реда, по който е обявена Заповед №РД-16-219/27.02.2017г. на кмета на Община Поморие.
Да се уведомят за издаването на настоящата заповед всички лица, закупили тръжна документация за участие в обявения търг във връзка с помещение – за лекарски кабинет или аптека на площ от 42 кв.м, находящо се в сграда публична общинска собственост, построена в УПИ XIII/тринадесет/, кв.6/шест/ по плана на с.Гълъбец, актувана с АОС№338/25.08.1999г. с начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Неделчо Тенекиджиев – Гл.счетоводител на Община Поморие за сведение.
Контрол по настоящата заповед възлагам на Кунчо Гайдов–зам.-кмет на Община Поморие.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/
Кмет на Община Поморие

Съгласувал:…………………………………
П. Войнов, директор на дирекция СУТОСУП

Съгласувал:…………………………………
Радка Канчева, началник отдел ОСУСТ

Съгласувал:…………………………………
Х.Япаджиева, гл.юрисконсулт на Община Поморие

Изготвил:……………………………………
М.Кичукова, ст.експ. в отдел ОСУСТ