10.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 10.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти със сборна площ 19,394 дка в землището на гр. Поморие, в имоти с идентификатори: 57491.11.363, 57491.11.364, 57491.11.365, 57491.14.390, 57491.14.577, 57491.14.578 по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „ПМ ГРУП 7” ЕООД.

Отдел УТООС

Община Поморие