07.03.2017

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на проекти“

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед № РД-16-169/ 15.02.2017г. на Кмета на Община Поморие, за заемане на длъжността Началник отдел „Управление на проекти“ към Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“ при Община Поморие

1.      Георги Петков Петков
2.      Галина Йорданова Костова

Втори и трети етап на конкурса – писмен тест и интервю ще се проведат на 17.03.2017 г. от 10.00 часа, в зала № 1 в сградата на Община Поморие.

Председател на конкурсната комисия :
П. Войнов /п/