07.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 07.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-278, кв.30 по плана на с. Лъка, община Поморие, с възложител: „Вива Море” ЕООД
  2. Изграждане на жилищна сграда в УПИ VІІ-94, кв.14 по плана на с. Страцин, община Поморие, с възложител: Сезгин Хасан Кадил.
  3. Жилищна сграда в УПИ ІV-1067 масив 1, местност „Бадемите”, землище на с. Каменар, община Поморие, с възложител: Ради Николов Чухлев.

Отдел УТООС

Община Поморие