06.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 06.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. Промяна по време на строителство на „Ваканционно селище”, одобрен ПУП- ПЗ, ПИ № 019417, 019418, 019453, местност „Лахана” , землище на гр. Поморие, етап 1 – къщи тип „А” и „D” –  къщи №22, №23, №66, №67,  №110,  №111 ще се заменят с „Обществена сграда с бистро и спа център в сутерен, и басейн на различни нива”, с възложител: „Артстрой 1” ЕООД.
  2. Жилищна сграда в УПИ VІІІ – 274, кв.28 по плана на гр.Ахелой, (ПИ 00833.502.85 по КККР на гр.Ахелой), община Поморие”, с възложител: Снежана Атанасова.
  3. Жилищни сгради за сезонно ползване „Виниярдс Панорама” с басейн и заведение за хранене в ПИ с идентификатор 35033.8.486 по КККР на гр. Каблешково (номер по КВС 000238), местност „Давалии”, землище на гр.Каблешково, община Поморие, обл. Бургас – фаза технически проект , с възложител: „Виниярдс Панорама” ЕООД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие