06.03.2017

Обявление по Разрешение за строеж от 06.03.2017 г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Поморие

ОБЯВЯВА

съобщение с изх.№ Об-27/02.02.2017г, за Разрешение за строеж №288/31.01.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: Ограда с Н=2,20м.” В УПИ І-77, 78, 124, 125, 126, м.11, м.”Сухата чешма”, землище на с.Медово, Община Поморие, съобщава  на Милена Николаева Попова и Величка Иванова Попова като   съсобственици и заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 06.03.2017г.