06.03.2017

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Поморие

До Партия ГЕРБ
1414, гр. София,
пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17
тел. 02/490 13 13
факс: 02/ 490 09 51
лице за контакти: Цветомир Петров Паунов
e_mail: paunov@gerb.bg
До Коалиция БСП лява България
гр. София,
р-н Възраждане,
ул. Позитано № 20, п.к. 382
тел. 02/810 72 00, 0886 839 722
факс: 02/981 21 85
лице за контакти:
Аглика Стефчева Виденова
e_mail: bsp@bsp.bg
До Партия ДПС
гр. София,
бул. Ал. Стамболийски № 45А
тел. 02/811 44 44
факс: 02/811 44 44
лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ
e_mail: karadayi@dps.bg
До Коалиция Реформаторски блок (РБ)
гр. София,
ул. Г. Бенковски № 7
тел. 02/843 38 03, 0887 509 562
0888 776 662
лице за контакти:
Стамен Янев
Веселина Кирилова
e_mail: ekipbggrajdani@gmail.com
До Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО
Актуални лица, телефони и електронни пощи за НФСБ:
гр.София
бул. Васил Левски №94
тел. 0894 671550, 0894 545538
лица за контакти: Мария Петрова и Виктория Иванова
e-mail: nfsb@skt.bg и presscenter@nfsb.bg

Актуални лица, телефони и електронни пощи за ВМРО:
гр.София
ул. Пиротска №5
тел. 0882 272212, 0888 214401
лица за контакти: Карлос Контрера и Стефан Грънчаров
e-mail: vmro@vmro.bg

До Коалиция България без цензура (ББЦ)
гр. София,
р-н Лозенец,
бул. Черни връх № 25А, ет. 1,
тел. 0888 589 282,
02/0422 41 63
0888 805 102,
0888 805 477
лице за контакти:
Десислава Балабанова
Адв. Борислав Божинов
е_mail:dessislava_balabanova@yahoo.com
bojinov@gmail.com
mirrella_k@abv.bg

До Партия Атака
гр. София,
ул. Врабча № 1,
тел. 0882 662 287
лице за контакти: Рени Димитрова Асенова
e_mail: centralа@ataka.bg

До Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
гр. София
ул. ,,Врабча“ № 23, ет.2
тел. 0882 437 658
0888 415 135
лице за контакти:
Адв. Веселка Вачева
e_mail: abv.org.ko@gmail.com
abv.org.reg@gmail.com
vatcheva.v@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Указ № 59 от 24 януари 2017 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 9 от 26.01.2017 г.) е определен 26 март 2017 г. за дата на произвеждане на избори за народни представители.
В тази връзка и на основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 4182- НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия Ви уведомявам, че на 07.03.2017 г. от 14:00 ч. в Зала № 2 в сградата на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Поморие за провеждане на избори за народни представители
В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 24 януари 2017 г.
Парламентарно представени партии и коалиции са: партия ГЕРБ; коалиция БСП лява България; партия ДПС; коалиция Реформаторски блок (РБ); коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО; коалиция България без цензура (ББЦ); партия Атака; коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане).
В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.
Подвижната секционна избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
Броят на членовете на ПСИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е 5 члена.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
3. Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– три имена и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
Членовете на ПСИК не могат да бъдат:
– кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;
– на изборна длъжност в държавен или местен орган;
– орган на изпълнителната власт;
– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;
– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;
-прокурор или следовател;
– заместник-областен управител или заместник-кмет;
– военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
Докато заема длъжността си, членът на ПСИК не може да участва в изборите за народни представители като кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на друга избирателна комисия в изборите за народни представители, анкетьор, член на инициативен комитет и придружител или да участва в друго подобно качество в изборите за народни представители.
Настоящата покана да бъде изпратена на посочените адреси, обявена на таблото и на страницата на Община Поморие- http://pomorie.bg.
ИВАН АЛЕКСИЕВ/п/
Кмет на Община Поморие