02.03.2017

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава V от Наредба 1 на Общински съвет гр.Поморие за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от пет години

ОБЯВА

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1 и ал.2, чл.18, ал.1, и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения: №379/13.12.2016г., №437/31.01.2017г., №438/31.01.2017г на Общински съвет гр.Поморие

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба 1 на Общински съвет гр.Поморие за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от пет години при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
I. Предмет:
1. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., находящо се на първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ XIII, кв.6 по плана на с.Гълъбец, актувана с АОС №338/25.08.1999г., при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – пенсионерски клуб; от запад – коридор; от север – лекарски кабинет с начална тръжна цена 36,40лв. на месец без вкл. ДДС.
2. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо стоматологичен кабинет, с площ 16 кв.м., находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по КК и КР на гр. Ахелой с РЗП 189 кв.м, построена в ПИ с идентификатор 00833.501.228. по КК и КР на гр. Ахелой, УПИ III, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АПОС№1622/27.12.2000г. при граници на помещението: от североизток – външен зид; от югоизток – лекарски кабинет; от югозапад – коридор; от северозапад – помещение с начална тръжна цена 52,00лв. на месец без вкл. ДДС.
3. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г. при граници на помещението: от изток – неврологичен кабинет; от юг – коридор; от запад – дерматологичен кабинет; от север – външен зид с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.
4. Имот публична общинска собственост – помещение – лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет; от юг – коридор; от запад – АГ кабинет; от север външен зид с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.
5. Имот частна общинска собственост – помещение за аптека на площ от 45/четиридесет и пет/ кв.м в едноетажна сграда, находяща се в УПИ VIII/ осем римско/, кв. 20/ двадесети/ по плана на с. Бата при граници на помещението: от изток външен зид, от юг външен зид, от запад външен зид, от север помещение с начална тръжна цена 117,00лв. на месец без вкл. ДДС.
6. Имот – частна общинска собственост с АОС №4527/06.11.2008г. – представляващ помещение с площ 141кв.м. находящо се в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица при начална тръжна цена 451.20лв на месец без вкл.ДДС.
7. Имот – публична общинска собственост с АОС №2327/17.07.2003г. – представляващ помещение с площ 12кв.м., находящо се на първи етаж на училищната сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 35033.501.197 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр.Каблешково) при начална тръжна цена 45.00лв на месец без вкл.ДДС.
8. Имот публична общинска собственост с АОС310/01.07.1999г., представляващ помещение на площ от 16 кв.м, УПИ VIII, кв.13 по плана на с.Бата при начална тръжна цена 51.20лв. на месец без вкл.ДДС.
9. Помещение във фоайето на ОУ”Хр.Ботев” гр.Ахелой, актувано с АОС №322/17.08.1999г. на площ 16кв.м., с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой при начална тръжна цена 60.00лв. на месец без вкл.ДДС.
10. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г. при граници на помещението: от изток лекарски кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад неврологичен кабинет с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
11. Имот публична общинска собственост – помещение – лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г. при граници на помещението: от изток и от север външен зид, от юг коридор от запад лекарски кабинет с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
12. Имот – публична общинска собственост, представляващ две помещения лекарски кабинети с обща площ 32.30 кв.м, част от приземен етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.296.01 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г., при граници: от север помещение, от юг помещение, от запад външен зид, от изток складово помещение и коридор с начална тръжна цена 167,96лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
13. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет с площ 28,80 кв.м на трети етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, актувана с АПОС 6013/04.07.2016г. при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – външен зид; от запад и север – хирургично отделение с начална тръжна цена 149,76лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
14. Имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №64/09.11.1997г. – представляващ помещение – лекарски кабинет с площ 15кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково ( по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50) с начална тръжна цена 48,75лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
15. Помещение – за лекарски кабинет или аптека на площ от 42 кв.м, находящо се в сграда публична общинска собственост, построена в УПИ XIII/тринадесет/, кв.6/шест/ по плана на с.Гълъбец, актувана с АОС№338/25.08.1999г. с начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
16. Помещение – лекарски кабинет, с площ 25 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, при граници: от север – помещение; от юг – помещение на БТК; от запад – външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 97.50лв. на месец без вкл.ДДС.
17. Помещение – лекарски кабинет, с площ 16,5 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, при граници: от север – помещение; от юг – помещение; от запад – външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 64.35лв. на месец без вкл.ДДС.
18. Помещение – лекарски кабинет, с площ 15 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, при граници: от север – външен зид; от юг – помещение; от запад – външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 58.50лв. на месец без вкл.ДДС.
19. Имот публична общинска собственост – помещениe за здравен кабинет на площ от 43,99 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АПОС4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг чакалня и санитарен възел с начална тръжна цена 114,37лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
20. Имот частна общинска собственост – помещение, на площ от 80 кв.м на първи етаж от сграда, находяща се в УПИ V, кв.8 по плана на с. Горица, актувана с АОС №4527/06.11.2008г. с начална тръжна цена 256,00лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
II. Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишния наем на обекта без ДДС.
Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, филиал Поморие.
III. Утвърждавам тръжна документация, която се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 20.00 лв. /без ДДС/, в срок до 24.03.2017г. /06.04.2017г./ за втората дата на търга.
ІV. Определям: Дата за провеждане на търга – 31.03.2017 г. от 10.00 ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документи за участие в търга до 24.03.2017 г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.
Стъпката на наддаване е 10% от началната тръжна цена.
Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
V. Право на участие в публичния търг имат физически и юридически лица, които приложат:
-заявление за участие в търга, входирано в деловодството на Община Поморие;
-документ за платен депозит;
-копие от документ за самоличност;
-удостоверение за актуално състояние по ЗТР;
-документ за закупена тръжна документация;
-декларация за липса на задължения към Община Поморие/ Д”Приходи, местни данъци и такси”, Д”Бюджет , финанси и счетоводни дейности” и ОП”Стопанисване и управление на общински имоти”, ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство”/
-документ за липса на задължения към НАП,
-копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник /оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/.
– декларация от участника, че е запознат със вида и състоянието на имота
При неспечелен търг, участниците подават заявление до кмета на общината в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №1, в което посочват банкова сметка за възстановяване на внесения депозит.
При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 13.04.2017г. от 10.00 ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 06.04.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
За справки стая №27 на Община Поморие, тел: 0596 2 58 45