02.03.2017

Съобщение за за инвестиционни предложения от 02.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

 1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на жилищна сграда и ограда в поземлен имот с №00833.5.465 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие, с възложител: Александър Хараламбов.
 2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на ограда в поземлен имот с № 00833.5.453 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие, с възложители: Веселина Кашукеева, Елена Кашукеева – Томова, Милена Кашукеева – Ангелски.
 3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на апартаментен хотел „А” и ограда в имот № 00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, с възложител: Атанас Дросев.
 4. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на ограда в поземлен имот № 010061, местност „Над село”, землище с.Медово, община Поморие, с възложител: Добринка Полихронова.
 5. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: Изграждане на ограда в УПИ ІІІ-021116, местност „Старо селище” по плана на гр. Каблешково, съставляваш имот с идентификатор 35033.21.443 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие, с възложител: Добринка Полихронова.
 6. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: Изграждане на ограда в УПИ І-021116, местност „Старо селище” по плана на гр. Каблешково, съставляваш имот с идентификатор 35033.21.116 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие, с възложител: Николай Ташкънов.
 7. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: Изграждане на ограда в УПИ ІV-52 и УПИ V-52 (образувани от имот № 010052) по плана на с. Медово, местност „Над село”, община Поморие”, с възложител: Николета Герова – Костадинова.
 8. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: Изграждане на ограда в поземлен имот № 010062, местност „Над село”, землище на с. Медово, община Поморие”, с възложител: Соня Полихронова – Кабадаиева.
 9. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: Изграждане на ограда в УПИ ІІ – 021116, местн. „Старо селище” по плана на гр. Каблешково, съставляващ имот с идентификатор 35033.21.442 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие , с възложител: Соня Полихронова.
 10. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: Изграждане на ограда в поземлен имот 021177,  /идентификатор 35033.21.177 по КККР на гр.Каблешково/, местност „Старо селище” , община Поморие”, с възложител : Веселина Герова.
 11. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с гаражи в ПИ № 57491.501.134 (УПИ VІІІ-134, кв.237) по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.
 12. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за: ЧИ на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ VІ – 745 и УПИ VІІ-746 в кв.9, гр. Поморие, община Поморие”, с възложители: Тодорка Иванова, Рали Страволемов, Жанина Янева, Василиос Магироглу, Георги Лазаров, Емил Гарипов, Красимир Гарипов и Славейка Балъкчиева.
 13. Решение № БС-35-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ”Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 57491.19.400, местност „Лахана”, гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Станимир Александров Христов. Решението е достъпно на интернет страницата на регионална инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.eu в Превантивна дейност/Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС /Решение № БС-35-ПР/2017г.

Отдел УТООС

Община Поморие