28.02.2017

Обявление по ЗУТ от 28.02.2017 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК Община Поморие

ОБЯВЯВА

на Станимир Александров Христов – заинтересована страна, заповед №РД-16-117/ 30.01.2017г. за одобряване на проект за ПУП-ПР за ПИ 57491.19.399 в м. „Лахана” в землището на гр. Поморие.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 28.02.2017г.