28.02.2017

Списъци на имоти за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е :
№ 453/22.02.2017г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител , Общинския съвет:
1. Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2017-2018 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
3. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:
Задължения на общината:
– Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
– Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
– Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекция и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.
– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.
Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:
– Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
– Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.
– Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.
– Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.
– Да окосяват порасналата, неизпасана трева.
– При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.
– Да не се извършва паша нощем и без пастир.
– Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
– Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
– Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.
– Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
– Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.
– Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
– Да не ограждат наетите мери и пасища.
– Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.
– Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.
– Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.
– Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.
– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.
4.Определя пазарна наемна цена за стопанската 2017-2018 г. за мери, пасища и ливади за имотите от Приложение 1.
1.1. Средната наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:
-с. Козичино-6,00 лв/дка
-с. Бата- 7,60 лв/дка
-гр. Каблешково-9,00 лв/дка
-с. Страцин-7,50 лв/дка
-с. Медово-7,80 лв/дка
-с. Порой- 9,00 лв/дка
-с. Белодол-7,10 лв/дка
-с. Каменар-8,50 лв/дка
-с. Горица-7,00 лв/дка
1.2. Средната наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 9.00 лв./дка, а за землище в с. Горица-9.40 лв./дка.
5.Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
6.Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
7. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.
8. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37и, ал. 3 и ал.5, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

Пасищен район Местности за общо ползване от земеделски

те стопани и общоселски

те стада

Площ за общо ползване от земеделс

ките стопани и общоселките стада/дка

Местности за индивидуално ползване № на ПИ за индивидуално ползване Катего-рия Площ на ПИ за индивид. ползване /дка/
1 2 3 4 5 6 7
Козичино Бозалъка 2362.59 Равния рът 853 5 202.571
Просиля Равния рът 936 5 216.906
Лапача Бозалъка 353 7 74.364
Равния рът Белнище 301 6 38.612
Булката Белнище 302 6 53.44
Церов припек Белнище 306 6 26.193
Белнище Бозалъка 253 7 456.233
Идилица Бозалъка 295 7 318.089
Рамаданица Бозалъка 349 7 80.956
Петр. локва Бозалъка 351 7 33.054
Равнината Петков рът 409 7 388.62
Церите Петков рът 399 7 294.199
Идилица 723 4 9.488
Саднята 406 5 24.155
Саднята 411 5 36.266
Саднята 76011 5 345.619
Белнище 232 5 135.679
Белнище 801 6 120.037
Белнище 809 6 153.158
Белнище 811 5 320.401
Равния рът 450 5 105.197
Равния рът 562 5 142.631
Равния рът 622 5 62.201
Равния рът 665 5 154.434
Равния рът 705 5 60.887
Равния рът 716 5 51.553
Равния рът 717 6 18.149
Равния рът 718 5 4.781
Равния рът 989 5 44.279
Петрова локва 753 5 289.676
Петрова локва 759 5 234.985
Петрова локва 770 6 50.953
Петрова локва 826 5 13.629
Петрова локва 828 5 9.031
Петрова локва 840 5 15.834
Петрова локва 850 6 102.73
Петрова локва 851 5 48.28
Петрова локва 887 5 24.898
Петрова локва 918 6 9.414
Табите 666 5 51.139
Табите 681 6 109.589
Табите 778 6 389.71
Табите 783 5 9.786
Идилица 767 7 454.511
Идилица 772 6 117.287
Рамаданица 675 6 104.495
Рамаданица 773 6 516.27
Около селото 808 6 28.62
Общ брой имоти-48 6552.989
Бата Новото място 260.517
Болгара Новото място 15 8 31.695
Мочурището Герена 13 8 16.379
Папура Летището 578 8 54.262
Банята Летището 581 8 115.311
Черешите Летището 582 8 158.423
Язовира Летището 585 9 52.684
Бежаната Герена 25 8 109.759
  Герена 30 8 53.512
Квартала 284 9 38.698
Общ брой имоти-9  630.723
 Каблеш

ково

Минер. извор  213.234 Хижата 350.24.7 9 12.268
Хижата Хижата 35033.24.22 9 197.931
Банята Хижата 35033.24.32 9 168.827
Прокара Кошарите 35033.24.290 10 40.107
Паная  Кошарите 35033.43.11 10 8.365
Лалето Кошарите 35033.43.12 10 6.126
Панайот. чешма Кошарите 35033.43.13 10 22.406
Бадемите Старо селище 35033.21.206 10 3.426
Старо селище Банята 35033.22.418 3 4.315
Бадемите 35033.18.509 10 344.371
Общ брой имоти-10 808.142
Гълъбец Тополите 117.219
Пладнището
Речката
Летището
Капковото
Изворите
Страцин Навеса 419.506 24 6 31.197
Торището 272 6 3.374
290 3 13.882
Торището 260 8 7.875
379 3 9.309
38 6 86.896
83 8 39.578
общ брой имоти-7 191.111
Медово Овчи кладенец 107.588 Реката 143004 4 6.603
Пръстницата Панаята 119 7 24.198
Крушите
Драката
Реката
Крушите
общ брой имоти-2 30.801
Дъбник Мерата 437.99
Станчов гроб
Тютюна
Крушака
Язовира
Пладнището
Терасите
Габерово Край селото 125.794
Кошарите
Изгрева
Резервата
Лавандулата
Порой Мъртвицата 47.041 Църквата 47 8 102.292
Паметника Пясъка 11 3 8.245
Бадемите
Речката
общ брой имоти-2 110.537
Белодол Разсадника 564.341 Каптажа 86 9 20.075
Пладнището Кошарите 8002 4 31.078
Чучура
Мъгл. път
Воденицата
общ брой имоти-2 51.153
Косовец Пладнището 104.016
Черв. нива
Целината
Крушата
Александрово Канарата 136.993
Каптажа
Бабина драка
Каменар Бадемите 36.072 Герена 006064 4 435.353
Герена Герена 064011 4 32.862
общ брой имоти-2 468.215
Лъка Момина чешма 42.027
Божура
Течението
Герена
Горица Доброван 374.014 Доброван 228 8 355.06
Каниева чешма Кошарите 254 3 217.587
Сухата чешма Кошарите 255 9 99.504
Денча Кошарите 3039 9 77.103
Фонда Доброван 219 9 101.083
Житницата Доброван 220 9 50.632
Ливадите Доброван 213 9 33.412
Сухата чешма 243 8 38.28
Сухата чешма 242 8 4.545
Доброван 227 8 15.176
Денча 288 8 27.393
Тополите 60013 3 47.143
Ливадите 120072 5 3.008
Ливадите 120103 3 4.577
Ливадите 120132 5 3.748
общ брой имоти-15 1078.251
Ахелой Оранжериите 214.958
Герена
Бабата
Къмпинга
Кюнчето
Пречиствателната
Праматаря
Кашла
Бряста
Стролата
Поморие Голям герен 100.179
Заешка поляна
Харманите
 Общо за Общината Обща площ-5664.079 Общ брой имоти-97 9922.922