27.02.2017

Дневен ред на двадесет и третото заседание на Общински съвет – Поморие

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 23-то заседание – 07.03.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на 07.03.2017г./вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-12/10.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г.

2.ОС-56/27.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХV, кв.25 по плана на с.Гълъбец.

3.ОС-61/01.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІ в кв.38, гр.Каблешково.

4.ОС-62/01.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.

5.ОС-70/07.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имот държавна собственост – „Къща на Милка Тузлукова с фурната”.

6.ОС-71/07.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа № 3 за услуги, предоставени от рибарско пристанище – Поморие и пасажерско пристанище – Поморие към Наредба № 11.

7.ОС-74/09.02.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

8.ОС-77/10.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост представляващ сграда с идентификатор 57491.503.470.3 /работилница и офис/, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.470 по кадастралната на гр.Поморие.

9.ОС-78/10.02.2017г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение № 352/26.10.2016г. по протокол № 17 на  Общински съвет – Поморие.

         10.ОС-90/15.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас.

         11.ОС-92/15.02.2017г. – Писмо от Управителя на „МЦ 1 – Поморие” ЕООД, относно приемане на отчет за приходите и разходите за 2016г.

        12.ОС-93/16.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г.

        13.ОС-94/16.02.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти в землището на гр.Поморие.

        14.ОС-95/16.02.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Горица.

        15.ОС-96/16.02.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Козичино.

        16.ОС-100/17.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на евангелска петдесятна църква.

        17.ОС-108/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата.

        18.ОС-109/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Каменар.

        19.ОС-110/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Страцин.

        20.ОС-111/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост.

        21.ОС-112/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие.

        22.ОС-113/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

        23.ОС-114/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Порой.

        24.ОС-115/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

        25.ОС-116/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

        26.ОС-119/21.02.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост.

  1. ОС-120/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Козичино.
  2. ОС-121/21.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Гълъбец.

        29.ОС-122/21.02.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ, кв.11 по плана на с.Габерово.

        30.ОС-124/21.02.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.112 по плана на гр.Поморие.

        31.ОС-65/02.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.253 по плана на гр.Поморие.

        32.ОС-66/02.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за ПИ 57491.503.589 по КККР на гр.Поморие.

        33.ОС-76/10.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие по Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

        34.ОС-98/17.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на кабел 0,4 kV за захранване на помпа за поливане” в ПИ 57491.16.593, м.”Кротиря”, землище гр.Поморие.

        35.ОС-99/17.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на схеми за поставяне на два обекта за здравна служба в УПИ І, кв.9 по плана на с.Габерово и в УПИ ХVІІ, кв.23 по плана на с.Лъка.

        36.ОС-105/20.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Захранване с електроенергия улично осветление в ПИ 57491.19.568, м.”Лахана”, землище гр.Поморие.

        37.ОС-127/23.02.2017г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Таня Колева Петкова.

        38.ОС-128/23.02.2017г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Кольо Иванов Тодоров.

        39.ОС-129/23.02.2017г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Вероника Перес Джунио.

        40.ОС-130/23.02.2017г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Недислава Петкова Димова.

        41.ОС-131/23.02.2017г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Таня Калчева Колева.

         42.Текущи.

         Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Поморие.

АДАМ АДАМОВ  /п/

Председател на Общински съвет – Поморие