24.02.2017

Бургаски административен съд: Решението за осъществяване на пряка дискриминация от страна на кмета Иван Алексиев е издадено при особено съществени нарушения

Бургаският административен съд отмени решението на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, в частта, с която е установено, че посредством недопускането до сградата на Община Поморие, кметът Иван Алексиев е осъществил пряка дискриминация по признак „лично отношение” спрямо жалбоподателката Таня Гюрова.

Административното производство е образувано през 2013 г. по повод жалба до Комисията по дискриминация, подадена от Таня Гюрова срещу кмета Иван Алексиев. В жалбата си Гюрова твърди, че не е допусната в сградата на Община Поморие и моли да бъде установено, че по отношение на нея е осъществена пряка дискриминация по признаците „лично положение”, „обществено положение” и „политическа принадлежност”.

Недоволен от решението на КЗД, с което се препоръчва създаване на механизми, чрез които да бъде осигурен равен достъп за всички граждани до сградата на Община Поморие, кметът Иван Алексиев го оспори пред Административен съд – Бургас.

Предвид фактическата обстановка, съдът направи извод, че поради пожелателния характер на решението, от което не се създават права или задължения, в конкретния случай Комисията е изпълнила една сигнално-охранителна функция. Мотивите в оспореното решение са неясни, противоречиви и взаимно изключващи се. От тях не може да се установи какви правни изводи е приел административният орган и въз основа на кои точно факти.

Неизлагането на мотивите за административния акт в пълен обем и липсата на конкретно и ясно волеизявление на петчленната комисия на КЗД, от една страна лишава кмета на община Поморие да осъществи в пълен обем правото си на защита, а от друга – възпрепятства осъществяването на контрол върху законосъобразността на акта, от страна на съда и на самостоятелното основание за неговата отмяна.

В заключението на Бургаския административен съд е записано, че „Оспореният административен акт е издаден при особено съществени нарушения на административно производствените правила и следва да бъде отменен на това основание, без да е необходимо да се изследва неговата законосъобразност по същество (),  а преписката – изпратена на административния орган за ново произнасяне