23.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 23.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за„Изграждане на гараж в УПИ V – 217, местност „Кошарите” в землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Ива Димитрова Кусева

 

Отдел УТООС

Община Поморие