23.02.2017

Заповед № РД-16-199 / 23.02.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-199
Поморие, 23.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1 и чл. чл. 181-186 от Изборния кодекс, както и във връзка с чл. 6, т. 7 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие и Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия (относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., насрочени с Указ № 59 от 24 януари 2017 г. на Президента на Република България обн. ДВ бр. 9 от 26 януари 2017 г.)

ЗАПОВЯДВАМ

I. Определям местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания както следва:
1. В гр. Поморие:
1.1. металните платна пред СТ „Пиргосплод” – ул. „Княз Борис I” № 163;
1.2. зърнобаза 1 – ул. „Княз Борис I” № 157;
1.3. ЖП Гара;
2. В гр. Ахелой витрините на читалището с адрес ул. „Слънчев Бряг” № 19;
3. В гр. Каблешково витрините на автогарата – ул. „Черно море” № 23 и информационните табла в центъра на града – ул. „Васил Левски”;
4. В с. Александрово – бивш ресторант на ул. „Хан Аспарух”;
5. В с. Бата – оградата на парка в центъра на селото с адрес ул. „Иван Вазов” № 26 и информационното табло пред фурната за хляб с ул. „Иван Вазов” № 23;
6. В с. Белодол – бетонната стена до моста;
7. В с. Габерово – автозаслона на ул. „Съединение” (на площада);
8. В с. Горица – информационното табло на ул. „Хаджи Димитър и информационно табло до хранителния магазин на ул. „Кирил и Методий”;
9. В с. Гълъбец – информационното табло пред кметството на ул. „Николай Лъсков” № 11;
10. В с. Дъбник –подпорната стена до чешмата в центъра на селото на ул. „Стара планина”;
11. В с. Каменар – стените на автоспирката – ул. „Алакария”;
12. В с. Косовец – автозаслона;
13. В с. Козичино – пред читалището и пред пощата;
14. В с. Лъка – информационното табло, намиращо се до чешмата на централния площад на селото;
15. В с. Медово – на витрината на кафе на Потребителна кооперация „Гено Сивов” – Каблешково, намиращо се на ул. Христо Ботев;
16. В с. Порой – стената на паркинга на ул. „Кирил и Методий” № 26.
17. В с. Страцин – стените на многофункционалната сграда, информационните табла пред парка откъм ул. „Черно море”.

ІІ. При провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. стриктно да се спазва Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. (относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.) на Централната избирателна комисия.

ІІІ. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

IV. При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да спазват посочените в Изборния кодекс ограничения:
4.1. Агитационните материали могат да бъдат поставяни и на частни сгради, огради и витрини с разрешение на собственика или управителя на имота.
4.2. Забранява се:
4.2.1. Поставянето на агитационни материали на обществени места – улици, тротоари, градини, паркове, площади и други предназначени за общо ползване, непосочени в настоящата заповед;
4.2.2. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
4.2.3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасност на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
4.2.4. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден;
4.2.5. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
4.2.6. Поставянето на предизборни агитационни материали извън времето за провеждане на предизборната кампания (преди 24 февруари 2017 г. и след приключването ѝ в 24:00 ч. на 24 март 2017 г.).
Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината.
Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на общината или съответното кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;
4.2.7. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
4.2.8. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
4.2.9. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
4.2.10. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
4.2.11. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
4.2.12. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

V. В срок до седем дни след изборния ден (03 април 2017 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Поморие, както и на информационните табла на Община Поморие и съставните на Общината населени места.

Копие от заповедта да бъде изпратено на кметовете на кметства и кметския наместник на с. Александрово – за сведение и изпълнение;

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на Районна избирателна комисия – Бургас и на началника на РУ „Полиция” гр. Поморие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.

инж. Кунчо Гайдов /п/
Заместник-кмет на Община Поморие
за Кмет на Община Поморие
съгласно Заповед за заместване № РД-16-196/22.02.2017 г.