23.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 23.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV – 277, кв. 32 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Емзаде Юмер Али

 

Отдел УТООС

Община Поморие