22.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 22.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1.    „Изграждане на гаражи в ПИ №57491.18.739, местност „Кошарите”, землище на гр.Поморие, община Поморие”, с възложители: Веселина Петрова Ройдева и Христо Вълчев Ройдев.
  2.   ”Изграждане на жилищна сграда с допълнително застрояване (лятна кухня) в УПИ V-89, кв.9 по плана на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: Емма Кнолл и Олгерт Кнолл.

Отдел УТООС

Община Поморие