21.02.2017

Обявление по ЗУТ на констативен акт № 02 / 01.02.2017 г. за премахване на „Метална конструкция върху съществуващ гараж“

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗУТ 

Обявление по ЗУТ
Община Поморие обявява на:

ТАНЯ ХРИСТОВА МЕРАЗЧИЕВА
Ж.К. „КРАСНА ПОЛЯНА” II ЧАСТ № 19, ЕТ. 4, АП. 10
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
ГР. СОФИЯ

Уведомяваме Ви, че за обект: „Метална конструкция върху съществуващ гараж”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II611, кв. 17а по плана на гр. Поморие (поземлен имот /ПИ/ № 57491.503.403 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Поморие), е съставен Констативен акт № 02 / 01.02.2017 г за нарушение по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие.

Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в стая № 25 в сградата на Община Поморие.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящето съобщение.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатът му е уведомен за съставения констативен акт по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.