20.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 20.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX – 11, кв. 1, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Стойка Стоянова Чолакова
  1. „Проектиране и изпълнение на ограда в ПИ 57491.19.712 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Атанас Николов Дросев
  1. „Проектиране и изпълнение на ограда и жилищна сграда в ПИ 57491.19.713 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Атанас Николов Дросев
  1. „Изграждане на гараж в ПИ 57491.18.26, местност „Кошарите”, землището на  гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Пейчо Видев Иванов
  1. „Извършване на ремонтни дейности по фасадата на сграда със смесено предназначение (хотел „Електра”), находяща се на ул. „Солна” 98, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Жанина Станиславова Янева

Отдел УТООС

Община Поморие