24.02.2017

Съобщение по Наредба № 1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.)

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007г.  за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.), Община Поморие уведомява гражданите, че на основание чл. 114, ал. 1, т. 5 от цитираната Наредба е предвидена възможност в регистрите на водовземните съоръжения за подземни води водени от Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) по реда на чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, да бъдат включени съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 1999г., в сила от 28.01.2000г.), които не са регистрирани до настоящия момент и отговарят на законовите изисквания.

За целта собственика на имота, в който е изградено съоръжението следва да подаде в БДЧР Заявление (по образец), с приложени към него документи.

Образец на заявлението за регистрация на дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели е наличен на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления”, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

 Публикувано на 17.02.2017 г. 

Отдел УТООС

Община Поморие