17.02.2017

Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на проекти“ при Община Поморие

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД – 16 – 169/ 15.02.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  1. За длъжността Началник отдел „Управление на проекти“ към Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“ при Община Поморие.
  1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: – висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: – бакалавър;

– професионален опит: – 4 (четири) години или наличие на ІІІ младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

висше образование в областта на управлението на проекти по фондове и програми на Европейския съюз или в областта на социалните, стопанските, и правни науки;

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word,  Excel/, Internet;

– организационна и комуникационна компетентност;

– компетентност, свързана с познаване и ползване на общите нормативни актове, регламентиращи дейността на Общинска администрация и правната уредба, регламентираща дейността в областта на разработване и управление на проекти, регионално развитие и международни дейности;

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю

До участие до писмения тест да се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто да се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те следва да се  уведомят чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако същите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІІІ младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т.4 да се подават в деловодството на “Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна“ № 5 в 10 дневен срок след публикуване на обявата до 01.03.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Описание на длъжността:
  • Ръководи дейностите по организация, контрол и мониторинг и подготовка на документацията за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по програми на национално и регионално ниво и финансовите инструменти на ЕС за общинска администрация, както и дейностите по подготовката на стратегически и планови документи и международните дейности на Община Поморие. Носи отговорност за изпълнение на задачите на отдел „УП”. Отчита постигането на целите и дейността на отдела.
  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 630 лв. до 1900 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от http://www.pomorie.bg   

Изтегли Декларация и Заявление за кандидатстване.

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие