16.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 16.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на гараж в ПИ 57491.17.183, местност „Чаира”, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Румен Йорданов Енев
  2. „Бадемите” в землището на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: Ради Николов Чухлев
  3. „Изграждане на гараж в ПИ № 013293, местност „Хонят” в землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Ради Николов Чухлев
  4. „Изграждане на гараж в УПИ I – 1148, масив 1, местност „Тополите” в землището на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Ради Николов Чухлев

 

Отдел УТООС

Община Поморие