16.02.2017

Докладна записка относно: Проект за изменение и допълнение на Правилника за обществения съвет по спорт – Община Поморие, приет с Решение № 153/ 31.05.2012г. на Об.С –Поморие

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие

Относно: Проект за изменение и допълнение на Правилника за обществения съвет по спорт – Община Поморие, приет с Решение № 153/ 31.05.2012г. на Об.С Поморие

 

Основание:

  1. Чл. 7 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за дейността на Обществения Съвет по Спорт – Община Поморие
  1. Чл. 20, ал. 4., чл. 22, ал. 4., чл. 26, ал. 1., ал. 3. от Закона за нормативните актове (ЗНА )

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът урежда структурата и организацията на дейността на Обществения съвет по спорт – Поморие, наричан по- нататък „Правилника”.

Причините и мотивите, които налагат промените и допълненията в Гл. III., чл. 7, от Правилника, относно числеността на членовете на Обществения съвет по спорт са упоменати в Приложение № 1, неразделна част от настоящата Докладна записка.

Приложено Ви представям:

  1. Приложение № 1: Мотиви към Проекта за изменение и допълнение на Правилника за обществения съвет по спорт – Община Поморие, приет с Решение № 153 / 31.05.2012г. на Об.С –Поморие, неразделна част от настоящата Докладна записка
  2. Приложение № 2: Текстове на гореспоменатите членове от Правилника и Закона за нормативните актове, неразделна част от настоящата Докладна записка
  3. Правилник за обществения съвет по спорт – Община Поморие, с направената промяна, неразделна част от настоящата Докладна записка

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на  Общински съвет – Поморие да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Поморие приема Проект за изменение и допълнение на Правилника за Обществения съвет по спорт – Община Поморие, приет с Решение № 153 / 31.05.2012 г. на Об.С –Поморие, както следва:

В Гл.ІII. Конституиране и състав на съвета. Членство., се правят следните промени и допълнения:

Заличава се досегашния текст на чл. 7 и вместо това, към него се създават нови алинеи със следните текстове:

(1) Общественият съвет по спорт се състои от нечетен брой членове и включва: Кмета на Община Поморие, експерта „Спортни дейности”, един представител на училищата, един представител на Об. С. и по един представител на успешните спортни клубове, работещи за високо спортно майсторство, както и основната им дейност е насочена към работа с деца.

(2) Броят на членовете е до 11 членове, в това число – Председател и Секретар.

(3) Съставът на  Общественият съвет по спорт е  с мандатност 1 бюджетна година, определен с решение на Общинския съвет, като в състава му се включват представители на институции, физически и юридически лица, които имат отношение към дейностите по спорта.

Така след измененията и допълненията в Гл.ІII. – Конституиране и състав на съвета. Членство., чл. 7, придобиват следната редакция:

Стар текст:

Чл .7. Броят на членовете в Съвета е 11 члена, с мандат 1 бюджетна година, определени с решение на Общинския съвет, като в състава му се включват представители на институции, физически и юридически лица, които имат отношение към дейностите по спорта.

Нов текст:

Чл .7.

(1) Общественият съвет по спорт се състои от нечетен брой членове и включва: Кмета на Община Поморие, експерта „Спортни дейности”, един представител на училищата, един представител на Об. С. и по един представител на успешните спортни клубове, работещи за високо спортно майсторство, както и основната им дейност е насочена към работа с деца.

(2) Броят на членовете е до 11 членове, в това число – Председател и Секретар.

(3) Съставът на  Общественият съвет по спорт е  с мандатност 1 бюджетна година, определен с решение на Общинския съвет, като в състава му се включват представители на институции, физически и юридически лица, които имат отношение към дейностите по спорта.


ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
С уважение,

Кмет на Община Поморие

 

Одобрил:

Илия Джингов, Зам.кмет „ОКТХДС”

Съгласувал:

Хубавина Япаджиева,  Директор на дирекция „ПНИАО”

Съгласувал:

Желязко Страволемов, Директор на дирекция „ОКТХДС”

Изготвил:

Аделина Чолева , Старши експерт „Спортни дейности”

 

Приложения:

1. Мотиви

2. Текстове от ЗНА

3. Правилник за дейността на ООС