15.02.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 15.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на пристройка на магазин за пакетирани хранителни стоки в УПИ V-82, кв. 9, с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Митко Енев Стоянов
  2. „ПУП-ПП за трасе на водопровод за водоснабдяване ПИ №35033.17.5, ПИ №35033.17.23 и ПИ №35033.17.24, местност „Пътеката”, землище на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас”, с възложител: „Харисан Пропъртис” ЕООД
  1. Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 57491.502.2 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  2. Външно ел. захранване на жилищна сграда с гагажи, магазини и апартаменти за сезонно ползване в ПИ 57491.501.625 (УПИ III-5086, 5057), кв. 238 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване блок IV, вх. J в ПИ 00833.5.477 по КККР на гр. Ахелой, местност „Пречиствателната”, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-общ, кв. 24 по плана на с. Порой, община Поморие”, в съзложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 00833.502.104 (УПИ IX-476, кв. 37), по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие