15.02.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на селскостопанска сграда с помещения за обитаване в ПИ 009057, масив 9, местност „Мартиново” по КВС на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Лидия Воронова.