14.02.2017

Съобщение относно предварителните избирателни списъци за произвеждане избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Поморие уведомява гражданите на общината, че на основание чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс със Заповед № РД-16-159/10.02.2017 г. на Кмета на Община Поморие са обявени предварителните избирателни списъци за произвеждане избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

На основание  чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 (седем) дни преди изборния ден 18.03.2017 г. (събота) включително. В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 (два) дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Всеки заинтересован може да обжалва решението пред съответния Административен съд в срок до 2 (два) дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до  2 (два) дни от получаването й и в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета.

 

Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие