14.02.2017

Заповед № РД-16-167 / 14.02.2017 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-16-167

Поморие, 14.02.2017 г.

 

На основание чл. 44 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 99, т.2 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс

И З М Е Н Я М:

Заповед РД-16-113/30.01.2017 г. относно образуване избирателни секции на територията на Община Поморие за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., като:

ЗАКРИВАМ избирателна секция № 021700050 на територията на ВПД- Сарафово поради факта, че не е налице минималният брой избиратели- 10 (десет) за образуване на избирателна секция.

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие