13.02.2017

Конкурс за длъжността Главен архитект при Община Поморие

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД16-160/ 10.02.2017 г. на Кмета на община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  1. За длъжността Главен архитект при Община Поморие.
  2. Изисквания.
  1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– образование: – висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: – магистър;

– област на Висшето образование – Технически науки;

– специалност – Архитектура;

– придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й .

– професионален опит: – 3 (три) години или наличие на ІV младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

–  Познания в работата  на общинската администрация;

–  Компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми

– Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителсто; контрол  на дейността по устройстно на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други специализирани законови нормативни актове.

– Предимство – професионален опит в общинска администрация.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю

До участие до писмения тест да се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто да се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те следва да се  уведомят чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако същите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІV младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидатът или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т.4 да се подават в деловодството на “Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна“ № 5 в 10 дневен срок след публикуване на обявата до 22.02.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава и/или одобрява схеми за постоянни обекти в случаите предвидени в закона, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.
Координира и контролира дейностите по устройственото планиране и проектиране на територията на Общината.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1550 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от http://www.pomorie.bg   

Изтегли Декларация и Заявление за кандидатстване.

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие