10.02.2017

Заповед № РД-16-159 / 10.02.2017 г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-159

Поморие, 10.02.2017 г.

На основание чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, обявявам предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., както следва:

За гр. Поморие

Във фоайето на  сградата на СУ „Иван Вазов”, секции № 18, 20, 21 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Във фоайето на сградата на ОУ „Иван Вазов”, секции № 024, 025, 026, 038, 039 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден

Във фоайето на сградата на ПГТ ”Алеко Константинов”, секции  № 019, 022, 023, 027 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Във фоайето на сградата на ОУ „Христо Ботев”, секции № 028, 029, 030, 036, 037 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

В Дневен център за възрастни хора, секция № 033 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

В Центъра за обществена подкрепа, секции № 031, 032, 040 справки по избирателните списъци от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

За населените места на територията на общината:

гр. Каблешково СИК № 014, 015, 016, 017- в ритуална зала- справки по избирателните списъци от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

гр. Ахелой СИК № 002, 003, 004, 005- в сградата НЧ “Светлина” справки по избирателните списъци от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Бата СИК № 006, 007- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Габерово СИК № 009- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Горица СИК № 042, 043- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Гълъбец СИК № 010, 011- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Александрово СИК № 001- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Дъбник СИК № 012, 051- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Белодол СИК № 008- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Каменар СИК № 013- в   НЧ “Просвета 1888”  гр. Поморие филиал Каменар справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Косовец СИК № 047- в сградата на кметството         справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Козичино СИК № 041- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Лъка СИК № 034- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Медово СИК № 035- на витрината на хранителния магазин.

с. Порой СИК № 044- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

с. Страцин СИК № 045, 046- в сградата на кметството справки по избирателните списъци от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Заявленията  се приемат от съответната администрация не по -късно от 7 дни преди изборния ден- 18.03.2017 г. /събота/.

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Всеки заинтересован може да обжалва решението пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването й и в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета.

Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие