09.02.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.02.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

„БКТП 20/0,4kV, 1×400 kVA в ПИ 57491.17.615 по КККР на гр.Поморие, местност „Чаира”, община Поморие”

Кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x (1×185 мм2) от БКТП „ Брокат 5” находящ се в ПИ 57491.18.233 по КККР на гр. Поморие до БКТП нов

Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x 95 SM мм2 от ТНН на БКТП – нов до ново електромерно табло, монтирано до фасадата на БКТП – нов

възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив.

  1. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда  ПИ 35033.501.387 (УПИXV-12, кв. 3) по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив.
  2. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки в УПИ VІ-89, кв.1 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив.
  3. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на надстройка и пристройка на жилищна сграда в ПИ 35033.501.414 (УПИ ХХІV- 414, кв.15) по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив.
  4. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда  в УПИ ІІ-121, кв.17 по плана на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив

отдел УТООС

Община Поморие