09.02.2017

Обявление по ЗУТ от 09.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от Община Поморие до заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че за обект: „Двустранен рекламно – информационен елемент /РИЕ/ тип „Пиза” с координатни точки х – 4649340,458 и у – 9597120,465, съгласно направено геодезическо заснемане на билборд, попадащ в ПИ 57491.509.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие е съставен  Констативен акт № 06/ 03.02.2017г. за нарушаване разпоредбите на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба  № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие.

Възражения срещу Констативния акт  могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.