09.02.2017

Обявление по ЗУТ от 09.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от Община Поморие до заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че за обект: „Двустранен рекламно – информационен елемент /РИЕ/ тип „Пиза”, разположен върху позиция № 110 по одобрена схема”, находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 57491.502.481 по КККР на гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 73а по плана на гр. Поморие, обл. Бургас; с административен адрес: ул. „Солна”, гр. Поморие е съставен  Констативен акт № 04 / 03.02.2017г. за нарушаване разпоредбите на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба  № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие.

Възражения срещу Констативния акт  могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.